Giới thiệu
Hoạt động
Tài nguyên
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH BẮC KẠN
  • Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Bắc Kạn
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường PTDT Nội trú Bắc Kạn là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thông báo

Bản quyền © 2017 thuộc Trường PTDT Nội trú Bắc Kạn

Địa chỉ :Tổ 17 phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Điện thoại: 0209 3 870 327

Email: c3dtnoitru@backan.edu.vn